ruuk
Home / Різне / ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція розроблена відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 №9; Типового положення

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, із урахуванням Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляд від 27.03.2007 № 62; Державних будівельних норм України, Система стандартів безпеки праці, Охорона праці промислова безпека в будівництві, затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 N45.

1.2. Дія цієї Інструкції поширюється на працівників, які організовують або виконують роботи на висоті у тому числі верхолазні роботи.

1.3. До виконання робіт на висоті допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли:

– професійний добір:

– медичний огляд;

– спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці;

– стажування на робочому місці протягом шести змін під наглядом та керівництвом досвідченого працівника;

– навчання та перевірку знань з протипожежної безпеки (особи які виконують вогневі роботи).

1.4. До самостійного виконання верхолазних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли:

–  навчання та перевірку знань з охорони праці:

 • медичний огляд;
 • мають стаж верхолазних робіт не менше одного року і тарифний розряд не нижче

3-го.

Працівники, що допускаються вперше до верхолазних робіт, протягом року повинні працювати під безпосереднім наглядом досвідчених осіб призначених наказом роботодавця.

1.5. Основними небезпечними виробничими факторами які діють на працівника під час виконання робіт на висоті є:

 • падіння працівника або падіння предметів;
 • дія електричного струму;
 • підвищення рівня запиленості, загазованості повітря;
 • шум:
 • несприятливі кліматичні умови.

1.6. За даною інструкцією робітник інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні три місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносяться в “Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці”: в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та працівника.

1.7. За невиконання даної інструкції працівник несе відповідальність згідно законодавством.

1.8. Працівник, який працює на висоті зобов’язаний:

– виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку:

– виконувати тільки ту роботу, за якою в проінструктований та яка доручена керівником робіт.

– користуватись спецодягом, засобами індивідуального та колективного захисту.

– проходити в установленому порядку

– пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці;

– вміти надавати першу до медичну допомогу потерпілим в разі нещасних випадків;

– вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих

людей в процесі виконання будь-яких робі чи під час перебування на територій

підприємства.

 • знати і виконувати вимоги знаків безпеки;
 • виконувати вимоги проектів виконання робіт (ПВР), технологічних карт.

1.9. Працівник забезпечується спецодягом та засобами захисту по основній професії, а необхідними засобами захисту від падіння з висоти:

– пояси запобіжні (пояс запобіжний лямковий (далі-ПЛ) захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки людини під час роботи та в разі падіння; пояс запобіжний засіб індивідуального захисту, призначений для виконання функції тримання працівника на робочому безлямковий (далі-ПБ)- засіб індивідуального місці під час виконання роботи на висоті, а також при підніманні (на щоглах, опорах повітряних ліній електропередавання тощо) до робочого місця та спуску з нього:

– каска:

– страхувальнi канати:

– запобіжні верхолазні пристрої:

– уловлювачі з вертикальним канатом;

– огородження, захисні сітки, знаки безпеки тощо;

1.10. До роботи на висоті відносяться всі роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше від поверхні

гранту, перекриття або робочого настилу у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів також на відстані менше 2 м від неогороджених перепадів висоті 1.3 м і більше: роботи на похилій робочій поверхні незалежно від відстані від межі перепадів по вертикалі та наявності огородження. Основним засобом захисту, що запобігає падінню з висоти, є захисне огородження перепадів по вертикалі або перекриття робочим настилом внутрішніх прорізів робочої поверхні, а допоміжним безлмковий запобіжний пояс, який за функціональним призначенням використовується тільки для підтримування працюючого.

Верхолазні роботи- роботи, які виконуються на висоті понад 5 м від поверхні гранту, перекриття або робочого настиглу, над якими виконуються роботи безпосередньо з конструкцій або обладнання. Єдиним засобом індивідуального захисту при виконанні верхолазних робіт с пояс ПЛ

1.11. Роботи на висоті мають проводитись, як правило, в денний час. При необхідності проведення робіт в нічний час мають бути розроблені додаткові заходи безпеки.

 

1.12. Роботи на висоті та верхолазні роботи належать до робіт підвищеної небезпеки і виконуються за нарядом-допуском (додаток 1), в якому повинні передбачатись організаційні та технічні заходи з підготовки та безпечного виконання цих робіт. 1.13. Перелік видів робіт, які будуть виконуватись за нарядом-допуском, затверджуються керівником невідокремленого структурного підрозділу з урахуванням особливостей об’єктів.

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути спецодяг і спецвзуття.

2.2.Ознайомитись з проектом виконання робіт (ПВР), технологічною картою.

2.3. Отримати цільовий інструктаж на роботи які виконуються за нарядом чи розпорядженням.

2.4. Перевірити:

– наявність та стан індивідуального та колективного захисту: стан освітленості на робочому місці;

– стан риштувань, площадок, драбин, огороджень, опорних і страхувальник канатів ТОЩО;

– стан заземлення при використанні металевих риштувань.

2.5. Переконатися в міцності опор, до яких буде закріплюватись запобіжного пояс. 2.6. Для попередження перебування сторонній осіб, місці виконання робіт необхідно загородити та встановити попереджувальні плакати.

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ 

3.1. Під час роботи на висоті працівник повинен використовувати засоби індивідуального та колективного захисту.

3.2. Працівнику заборонено:

– Використовувати запобіжні пояси та приладдя до них, у яких відсутні відмутки про проведення періодичних випробувань: є порушення цілісності металевих деталей, які знижують міцність; порушено нормальне функціонування їх деталей, яке може призвести до відмови у їх роботі; є порушення швів у вузлах з’єднання, розірвані нитки у структурі стрічок та канатів, надрізи, розплетення, пропалення, промаслення на синтетичних стрічках та канатах та інші дефекти, які знижують їх міцність;

– виконувати роботи із застосуванням електрифікованого інструменту з підйомників, колисок тощо

час дощу:

 • підніматися у робочу платформу (колиску) підйомника до встановлення підйомника на виносні під опори.
 • спускатися з робочої платформи (колиски) до опускання і зупинки висувної (підіймальної) частини підйомника.

3.3. При виконанні робіт на висоті слід встановлювати найкоротшу довжину запобіжного стропа. Пояс без амортизатора закріпити за опору таким чином, щоб висота вільного падіння не перевищувала 0,5 м (1 м – у випадку кріплення стропа за опору, що знаходиться на рівні ступень ніг).

3.4. Під час установлення дерев’яних конструкцій, виконання теслярський i столярних робіт забороняється знаходитись під конструкціями, що монтуються до установлення їх в проектне положення і закріплення;

3.5. Виконання робіт на даху споруди:

 

 • діючі електромережі та електроустаткування, що знаходяться на відстані 2,5 м блище до місця проведення робі необхідно відгородити щитами, канатами тощо, та вивісити на огорожі відповідні знаки та плакати безпеки.
 • до початку робіт перевірити міцність крокв, справність та надійність несучих конструкцій даху та огороджень;
 • переконатися в надійності кріплення страхувальних канатів;
 • не допускається закріплення страхувальних канатів до оголівок вентиляційних труб.
 • виконання робіт на даху без захисних огороджень, з кутом ухилу покрівлі до горизонтальної площини більше 20, а також на мокрих і засніжених дахах незалежно від їх ухилу застосовуються запобіжні пояси Пл.
 • виконання робіт на краю даху незалежно від його ухилу проводиться із застосуванням запобіжних поясів, закріплених карабінами стропів за визначені місця.

3.6. Виконання робіт з приставних риштувань та помостів:

– збирання і розбирання риштувань мають виконуватись під керівництвом і спостереженням виконавця робіт з дотриманням порядку, передбаченого проектом: Робітники, які беруть участь у збиранні і розбиранні риштувань, мають бути проінструктовані про засіб і послідовність виконання робіт. доступ сторонніх людей у зону, де виконуються улаштування або розбирання риштувань і підмостів, має мати зону, де виконуються улаштування або розбирання риштувань і підмостів, має бути закритий і має бути вивішений знак, що забороняє вхід у зону наприклад «Вхід (прохід) заборонений>>

– не дозволяється кріпити риштування ДО балконів, карнизів тощо.

– риштування повинні мати огородження з бортовими елементами;

– у разі виконання робіт з риштувань висотою 6 м i вище слід установлювати два (нижній), а настили: робочий (верхній) і захисний кожне робоче місце на риштуваннях, крім захищено зверху настилом, обладнаним на висоті не менше 2 м від робочого настилу.

– Риштування оглядаються відповідальним виконавцем робіт – кожний день перед початком роботи, майстром або призначеним наказом роботодавця працівником чи відповідальним керівником робіт – не рідше одного разу на 10 днів. Результати огляду записуються У Журнал помостів. приймання та огляду риштувань та

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ШСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення робіт які проводяться на висоті, необхідно:

– засоби захисту очистити від бруду, просушити, протерти металеві деталі, а деталі зі шкіри змастити жиром:

– про виявленні недоліків в роботі обладнання та засобів колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Якщо стався нещасний випадок, аварійна ситуація або інша надзвичайна ситуація, що потребують припинити роботу, працівник мас повідомити про це керівника робіт (іншу відповідальну особу підприємства).

5.2. За нещасного випадку, працівник зобов’язаний до прибуття комісії з розслідування зберегти обладнання в такому стані, якому воно було на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників i не призведе до тяжчих наслідків), та вжити заходів щоб запобігти подібним випадкам.

5.3. Якщо виникла пожежа (ознаки горіння), викликати представників пожежної охорони за телефоном «101» та вжити можливих заходів для евакуації людей, гасіння (локалізування) пожежі наявними засобами пожежогасіння та збереження обладнання. Дотримуватися порядку дії під час ліквідації пожежі.

5.4. При виклику пожежної служби назвати адресу підприємства, місце виникнення події, обстановку, наявність людей, своє прізвище.

5.5. У разі нещасних випадків необхідно надати потерпілому домедичну допомогу згідно з Інструкцією з надання домедичної допомоги.

5.6. У всіх випадках виконувати вказівки керівника роби.

Додаток 1 до пункту 1.12

Інструкції з охорони праці М130 під час виконання робіт на висоті

 

Форма

наряду-допуску для виконання робіт на висоті

_____________________________________________________________________________

(назва підприемства, організації,структурного підрозділу)

Затверджую головний інженер

                                                                                                                                                           _____________________

________________20__ P.

Наряд-допуск

для виконання робіт на висоті

від________________20__ p.

I. НАРЯД

Вiдповiдальному виконавцю робіт____________________________________________________

(посада, прiзвище, ім’я, по батькові)

в бригадою у складі_____________________________________________осіб доручаються роботи:

(назва робіт, місце виконання)

  Для виконання робіт необхідні:

матерiали___________________________________________________________________

інструменти_________________________________________________________________

засоби захисту_______________________________________________________________

При підготовці та виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки:_________________________

__________________________________________________________________________

(перелік основних заходів 1 насобів щодо створення безпечних умов праці)

  Особливі умови_________________________________________________________________

Роботу почати_________год_____хв.___________________________________________20___р.

роботу закінчити_______год_____хв. __________________________________________ 20___ p.

Режим роботи___________________________________________________________________

(одно-, двох-, тризмiнний)

Наряд продовжив до___________год_____хв. _______________________________20_____р.

(прізвище, ініціали, підпис)

Відповідальним керiвником робіт призначити_________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Наряд видав___________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, пiдпис, дата)

Наряд прийняв відповідальний керівник робiт__________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)

Заходи щодо забезпечення безпеки праці та порядок виконання робіт погоджено________________

____________________________________________________________________________

(відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільницi**), на якому виконуються роботи, прізвище, ініціали, підпис, дата)

       *У разі відсутності головного інженера наряд затверджуе інша осадова особа, визначена роботодавцем.       **Заповнюеться тiльки при виконанні робіт на території (у цеху, на дільниці) чинного підприемства.

II. ДОПУСК

     Інструктах щодо заходів безпеки на робочому місці до правил та інструкцій відповідно до правил та інструкцій__________________________________________________________________

(найменування правил,  інструкцій

____________________________________________________________________________

чи скорочений зміст інструктажу)

провели

вiдповiдальний керівник робіт_________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)

відповідальна особа чинного підприємства (цexy, дiльниці)**

___________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, пiдпис, дата)

Таблиця 2.1

Цільовий інструктах членів бригади в рaзi порвинного допуску

з/п

Член бригади (прізвище, ініціали) Розряд (група) Пiдпис члена бригади який пройшов інструктаж
1 2 3 4

 

Робочі місця тa умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені в наряді, виконані. ______________

______________________________________________________________________________

Дозволяю приступити до роботи______________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали

______________________________________________________________________________

відповідальної особи чинного підприемства, дата, підпис)

  Вiдповiдальний керівник робіт______________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, та, час)

   Відповідальний виконавець робіт___________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, дата, час)

 Роботи почато______год.______хв. _____________________________20____р.

Відповідальний керівник робіт______________________________________________________

 

Про Наталія

Перегляньте також

буряк на зиму

Буряк на зиму

Буряк на зиму. Страви з буряка в нашому раціоні займають далеко не останнє місце. Без …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

0
  0
  Ваша корзина
  Ваша корзина порожня